x
sadsad x
asdasd
Aydınlatma Metni
VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kuralkan Bilişim Otomotiv San. Ve Dış Tic. A.Ş. (“Kuralkan”) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kuralkan ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel Veriler; hukuka ve Kişisel Veri Toplamanın Kanun’un amacına uygun olarak Kuralkan’in, insan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve satış faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında Kuralkan ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından elde edilmekte veya bunlarla paylaşılmakta, kaydedilmekte, elektronik sistemlerine aktarılmaktadır, Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Kuralkan tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, çağrı merkezi, Kuralkan internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde , KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında; yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Kuralkan veya Kuralkan tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Kuralkan, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Veri Sahibinin; Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere; Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınına sahip olduğunu bildirmek isteriz. Ayrıca Kişisel Veri Sahipleri; sayılan haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Kuralkan’a ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

a) Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile TTepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No: 206 34940 Tuzla - İstanbul adresine iletilmesi,

b) Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kuralkanbilisimotomotiv@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.